Předčasný nástup do školy

Povinná školní docházka začíná v 6 letech dítěte. Za určitých okolností však může začít už dříve.

Jestliže dítě dosáhne 6. roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být k plnění povinné školní docházky přijato již v tomto roce, pokud je ovšem přiměřeně tělesně a duševně vyspělé.

Když rodiče uvažují o předčasném nástupu dítěte do školy, musí pro to mít pádné důvody. Vstup do školy nezáleží jen na dítěti a jeho znalostech. Ve třídě budou i děti až o 2 roky starší (děti po odkladu školní docházky), ty mohou být po fyzické stránce vyspělejší. Nemělo by se posuzovat jen to, že dítě např. umí číst nebo sčítat. Důležité je, aby se dítě dokázalo zapojit do socializačních procesů ve třídě. Mělo by umět kontrolovat své chování. Když dítě zůstane ještě další rok v mateřské školce, může to prospět nebo alespoň neuškodit. Mnohem víc uškodí, pokud v průběhu školního roku se zjistí, že dítě školní požadavky nezvládá a je během prvního pololetí do mateřské školy vráceno.

Zákon myslí nejen na odklady školní docházky, ale i na dřívější vstup do školy. Děti, které se narodily brzy na podzim a jsou vyspělé a školně zralé, mohou do školy nastoupit již před 6. narozeninami. Rodiče budou potřebovat vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Dítě v poradně projde předškolními testy. Rodiče by neměli zapomenout svůj úmysl dát dítě do školy o rok dříve nahlásit v mateřské škole, aby bylo dítě zařazeno do předškolní třídy.

Postup

Jestliže rodiče o předčasném nástupu dítěte do školy uvažují, budou ke své žádosti potřebovat:

  • Formulář – Žádost o předčasný nástup dítěte k základnímu vzdělávání
  • Zprávu z pedagogicko-psychologické poradny
  • Doporučující posouzení příslušného dětského nebo jiného odborného lékaře

Ředitel školy poté vydá o předčasném nástupu dítěte k základnímu vzdělávání rozhodnutí.

Rizika předčasného nástupu do školy

Dítě může být fyzicky nezralé. Může být plněním školních povinností nadměrně unavené, což zatěžuje jeho imunitní systém a zvyšuje jeho nemocnost. Kvůli častým absencím může mít dítě narušený vztah k učení a ke škole.

U psychicky nezralého dítěte jsou rizika následující. Dítě není motivováno k učení. Je často vystavováno stresové situaci, protože škola je pro něj plná negativních zkušeností. Může reagovat neurotickými projevy – psychosomatické poruchy, poruchy chování, negativismus. Může být neklidné, nesoustředěné, říká se hravé. Časté jsou potíže se zrakovým rozlišováním a grafomotorikou.

Také citově nezralé dítě může mít řadu potíží. Obavy a úzkosti. Dítě je fixováno na rodinu a poté špatně snáší soutěživé školní prostředí, hodnocení jeho výsledků.

Žádný komentář

Vložit komentář