Chystáte se s dítětem k zápisu do první třídy?

Období zápisů do prvních tříd základních škol právě přichází. Pokud máte doma budoucího prvňáčka, pak se v tomto článku dozvíte, co vás u zápisu čeká, co by dítě mělo umět atd.

Pro každé dítě je zápis do první třídy významná událost. Základní školy rovněž zápis považují jako významnou událost školy a pečlivě se na zápis připravují. Zápisy se konají ve vyzdobených třídách, v příjemné atmosféře. Budoucí prvňáčci získávají první velkou jedničku, drobné dárky či pamětní listy.

Zápis do první třídy není všude ve stejnou dobu, protože si zápis připravuje a organizuje každá škola nezávisle, resp. její zřizovatel. Zápisy jsou tedy na různých školách v odlišné dny. Cíl však mají všechny školy stejný, a to zjistit, zda je dítě pro školu připravené a zralé. Základní školy využívají ke zjištění školní zralosti a připravenosti různá stanoviště, kde formou hry děti plní jednotlivé úkoly. Budoucí prvňáčky při plnění úkolů doprovází například spolužáci z vyšších ročníků, kteří při zápisu pomáhají, a samozřejmě učitel. Na některých školách rodiče mohou zápisu přihlížet, jiné školy upřednostňují, aby rodiče počkali na chodbě. Sledují tak, zda je dítě schopno odloučit se na určitou dobu od rodičů, zda se nebojí a nepláče, zda dokáže samostatně odpovídat na otázky a řešit zadané úkoly. Některé školy se v den zápisu mění v pohádkové říše, kde děti procházejí pohádkovým lesem a plní jednotlivé úkoly. Jiné školy organizují zápis formou rozhovoru, při kterém učitel zjišťuje, jak dítě komunikuje, jakou má slovní zásobu a výslovnost, zda je schopné se soustředit na zadaný úkol, jak zvládá držet tužku, a také jaká je úroveň jeho rozumových schopností.

K zápisu se rodiče s dětmi mohou dostavit v kteroukoliv hodinu určeného zápisového dne. Rozhodně se není nutné objednávat.

 

Jdeme k zápisu. Co si vzít s sebou?

Jdete-li s dítětem k zápisu, musíte mít s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, cizinci pak cestovní pas. Pokud mělo dítě odklad školní docházky, pak rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky. U dětí, které jsou v den zástupu do ZŠ mladší šesti let, pak je třeba doporučení PPP nebo lékaře.

 Jdeme k zápisu. Co by dítě mělo umět?

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo ve škole úspěšné. Nutno však zvážit, že každé dítě se vyvíjí zcela individuálně, podle vlastních vnitřních pravidel, a pokud rodiče po návrhu učitele při zápisu zvažují odklad školní docházky, tak by měli vědět, že dítě je za rok schopno udělat obrovské pokroky a dohnat většinu prvotních nedostatků. Rozhodující roli hrají rodiče. Ti by měli rozvíjet pohybové, rozumové a společenské schopnosti dítěte. Velkým přínosem je, když rodiče dítěti čtou, povídají si s nimi, poskytují mu dostatečný prostor pro výtvarné činnosti, spontánní hry i pohybové aktivity.

Tělesná zralost

Věk dítěte – K zápisu musí přijít ty děti, které daného roku do konce srpna dovrší 6 let. Dítě, které dovrší šestého roku od září do června příslušného roku k zápisu jít může, požádá-li o to jeho rodič, avšak podmínkou je vyjádření souhlasu pedagogicko - psychologické poradny a dětského lékaře.

Výška a hmotnost dítěte – Není rozhodující pro příjetí, ale děti slabé tělesné konstituce jsou ohroženy zvýšenou unavitelností a nemocností.

Přiměřená vyspělost hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu a typ laterality – Pro nácvik psaní je důležitý správný úchop tužky a vyhraněná lateralita, zda bude dítě psát levou či pravou rukou.

Dokončení první strukturální přeměny – První strukturální přeměna způsobuje u dítěte dočasnou disharmonii a celkovou rozkolísanost, proto je vhodné, aby byla dokončena, než dítě nastoupí do školy. Při přeměně je dítě méně odolné vůči infekcím, mizí zaoblenost, nastupuje růst trvalého chrupu. Vodítkem může být i tzv. filipínská míra – dítě dosáhne rukou přes hlavu na ucho opačné strany.

Duševní zralost

Ta je ovlivněná vrozenými dispozicemi dítěte, celkovým dosavadním vývojem, rodinným prostředím, výchovou a mateřskou školou.

Posuzuje se:

Řeč – Důležitá je bohatá slovní zásoba, gramaticky správná řeč a eliminace vad ve výslovnosti (toleruje se špatná výslovnost R, Ř). Pro školní práci je důležitý rozvoj sluchové analýzy a syntézy. Jde o schopnost chápat slovo jako celek složený z určitých částí.

Zrak a sluch – Zrak se podílí významným způsobem na získávání vědomostí. Zrak informuje o tvaru, barvě, velikosti, vzdálenosti, směru, klidu a pohybu... Sluchem rozeznáváme rytmické členění slova na slabiky, na což je dobré se zaměřit u předškolních dětí a cvičit to.

Rozumové schopnosti – Před nástupem do školy by měly děti mít přiměřené znalosti o okolním světě. Dítě by mělo chápat pojmy související s časem (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer) a umět chronologicky seřadit třeba podle obrázků. Nemusí znát dny a měsíce, ale mělo by znát roční období. Dítě by mělo třídit věci podle velikosti, množství, druhu, délky. Mělo by znát všechny barvy (nejen základní, ale i doplňkové – oranžová, hnědá, růžová, fialová). Mělo by mít určité početní vědomosti, schopno přidávat či ubírat věci do pěti a vyjmenovat číslice do deseti. Mělo by dokázat ukázat na prstech určitý počet nebo vybrat určitý počet předmětů. Mělo by znát „symbol-jméno-počet“ alespoň u některých číslic.

Paměť a pozornost – Např. by mělo být schopné zapamatovat si větu alespoň o osmi slovech a doslova ji zopakovat. Dítě by mělo být schopno podle najednou řečených instrukcí provést danou věc (např. Jdi do kuchyně, vezmi na stole hrneček, nalej si do něj vodu!).

Schopnost myšlení – Jde o rozpoznávání vztahů, závislostí a zákonitostí. Třeba poznat, co je na obrázku, kde je vyobrazen člověk bez oka, s jednou nohou navíc,..., špatně.

Sociální a emocionální zralost

Velmi důležitá je také citová, neboli emoční zralost dítěte a s ní souvisí také zralost sociální. Dítě již má být schopno odloučit se na určitý čas od rodiny, podřídit se cizí autoritě, řídit se stanovenými pravidly. Musí být schopno ukončit započatý úkol, třebaže pro ně není zajímavý.

Znamená, že se dítě bez větších obtíží dokáže zařadit do skupiny vrstevníků, společně si hrát, pracovat. Mělo by umět potlačit svou afektivitu, regulovat svá přání, potřeby a chování. Při posuzování sociální zralosti se sleduje, jak dítě navazuje kontakt s dospělými a jinými dětmi.

 

Přečtěte si také další články o nástupu dětí do školy:

 

 

Žádný komentář

Vložit komentář