Školní zralost – aneb když jde dítě k zápisu

Asi každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo ve škole úspěšné. Mnoho rodičů bývá ale až příliš úzkostných a příliš fixovaných na výkony dětí. Když zjistí, že jejich dítě nezvládá některou dovednost, kterou dokáže dítě od sousedů, propadají panice a začnou zvažovat odklad školní docházky.

Tyto kroky jsou většinou neuvážené, protože každé dítě se vyvíjí zcela individuálně, dle vlastních vnitřních pravidel, a také za rok dítě dokáže udělat obrovské pokroky a dohnat tak většinu prvotních nedostatků. Rodiče hrají rozhodující roli. Mají spoustu příležitostí a značnou šanci rozvíjet pohybové, rozumové i společenské schopnosti dítěte. Je velkým přínosem dětem číst, povídat si s nimi, poskytovat dostatečný prostor pro výtvarné činnosti, spontánní hry i pohybové aktivity.

Školní zralost je připravenost dítěte zvládat školní požadavky. Jde o souhrn tělesných, duševních a sociálních vlastností dítěte, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí školních povinností.

Tělesná zralost

Posuzuje se:

  • Věk dítěte – K zápisu do školy musí přijít ty děti, které daného roku do konce srpna dovrší 6 let. Dítě, které dovrší šestého roku od září do června příslušného roku k zápisu jít může, požádá-li o to jeho rodič, avšak podmínkou je vyjádření souhlasu pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

  • Výška a hmotnost dítěte – Není rozhodující pro příjetí, ale děti slabé tělesné konstituce jsou ohroženy zvýšenou unavitelností a nemocností.

  • Přiměřená vyspělost hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu a typ laterality – Pro nácvik psaní je důležitý správný úchop tužky a vyhraněná lateralita, zda bude dítě psát levou či pravou rukou.

  • Dokončení první strukturální přeměny – První strukturální přeměna způsobuje u dítěte dočasnou disharmonii a celkovou rozkolísanost, proto je vhodné, aby byla dokončena, než dítě nastoupí do školy. Při přeměně je dítě méně odolné vůči infekcím, mizí zaoblenost, nastupuje růst trvalého chrupu. Vodítkem může být i tzv. filipínská míra – dítě dosáhne rukou přes hlavu na ucho opačné strany.

Duševní zralost

Ta je ovlivněná vrozenými dispozicemi dítěte, celkovým dosavadním vývojem, rodinným prostředím, výchovou a mateřskou školou.

Posuzuje se:

  • Řeč – Důležitá je bohatá slovní zásoba, gramaticky správná řeč a eliminace vad ve výslovnosti (toleruje se špatná výslovnost R, Ř). Pro školní práci je důležitý rozvoj sluchové analýzy a syntézy. Jde o schopnost chápat slovo jako celek složený z určitých částí.

  • Zrak a sluch – Zrak se podílí významným způsobem na získávání vědomostí. Zrak informuje o tvaru, barvě, velikosti, vzdálenosti, směru, klidu a pohybu... Sluchem rozeznáváme rytmické členění slova na slabiky, na což je dobré se zaměřit u předškolních dětí a cvičit to.

  • Rozumové schopnosti – Před nástupem do školy by měly děti mít přiměřené znalosti o okolním světě. Dítě by mělo chápat pojmy související s časem (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer) a umět chronologicky seřadit třeba podle obrázků. Nemusí znát dny a měsíce, ale mělo by znát roční období. Dítě by mělo třídit věci podle velikosti, množství, druhu, délky. Mělo by znát všechny barvy (nejen základní, ale i doplňkové – oranžová, hnědá, růžová, fialová). Mělo by mít určité početní vědomosti, schopno přidávat či ubírat věci do pěti a vyjmenovat číslice do deseti. Mělo by dokázat ukázat na prstech určitý počet nebo vybrat určitý počet předmětů. Mělo by znát „symbol-jméno-počet“ alespoň u některých číslic.

  • Paměť a pozornost – Např. by mělo být schopné zapamatovat si větu alespoň o osmi slovech a doslova ji zopakovat. Dítě by mělo být schopno podle najednou řečených instrukcí provést danou věc (např. Jdi do kuchyně, vezmi na stole hrneček, nalij si do něj vodu!).

  • Schopnost myšlení – Jde o rozpoznávání vztahů, závislostí a zákonitostí. Třeba poznat, co je na obrázku, kde je vyobrazen člověk bez oka, s jednou nohou navíc,..., špatně.

Sociální a emocionální zralost

Velmi důležitá je také citová, neboli emoční zralost dítěte a s ní souvisí také zralost sociální. Dítě již má být schopno odloučit se na určitý čas od rodiny, podřídit se cizí autoritě, řídit se stanovenými pravidly. Musí být schopno ukončit započatý úkol, třebaže pro ně není zajímavý.

Znamená, že se dítě bez větších obtíží dokáže zařadit do skupiny vrstevníků, společně si hrát, pracovat. Mělo by umět potlačit svou afektivitu, regulovat svá přání, potřeby a chování. Při posuzování sociální zralosti se sleduje, jak dítě navazuje kontakt s dospělými a jinými dětmi.

Žádný komentář

Vložit komentář